Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Szabályzat

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, AZ ADATKEZELŐ

1.1. Az adatkezelő személye

Az érintettek személyes adatait a Htech-Auto Kft. (székhely: 1162 Budapest, Csömöri út 203.; cégjegyzékszám: 01-09-276611; e-mail: info@caror.hu; telefonszám: 06 20 591 2291; a továbbiakban: Htech-Auto) kezeli.

A Htech-Auto adatvédelmi tisztviselője: Sándor Zsuzsanna (sandor.zsuzsanna@caror.hu).

 

1.2. A Tájékoztató hatálya, az érintett

Jelen Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) hatálya a Htech-Auto adatkezelésére terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki harmadik személyek adatkezeléseire, így különösen azon közreműködő Partnerek adatkezeléseire, amelyek a Htech-Auto termékeit értékesítik és beszerelik. A közreműködő Partnerek adatkezeléséért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből az érintett a Htech-Auto szolgáltatásáról értesült. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki a www.caror.hu weboldalon (továbbiakban: „Weboldal”) hirdető személyek adatkezelésére. A hirdetők adatkezeléséért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal. A Tájékoztató hatálya csak a személyes adatok kezelésére terjed ki, így az nem terjed ki a nem természetes személy jogalanyok adatainak kezelésére.

A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések esetében érintett az a személy, aki a Htech-Autoval jogviszony létesítését kezdeményezi, ebből a célból a Htech-Autoval kapcsolatba lép, vele szerződés köt vagy ügyféllé válik. Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak).

 

1.3. Irányadó jogszabályok

A Htech-Auto a tevékenységét az Európai Unió és Magyarország jogszabályai hatálya alatt végzi. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: „GDPR”).

Ezen túlmenően az irányadó jogszabályok:

- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a törvény által előírt azonosítási, bejelentési, nyilvántartási adatokat illetően, továbbiakban: „Pmt.”);

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).

A vonatkozó jogszabályok elérhetők a http://net.jogtar.hu/ címen.

 

 

II. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, CÉLJA, JOGALAPJA

 

2.1. Az adatkezelés elvei

A Htech-Auto az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az érintett számára átlátható módon kezeli. A Htech-Auto törekszik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek.

A Htech-Auto biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.

 

2.2. Az adatkezelés célja

A Htech-Auto tevékenységének ellátása érdekében kezel személyes adatokat.

A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják:

- Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás      és online regisztráció;

- A megbízási szerződés teljesítése;

- A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;

- Jogszabályban elrendelt, előírt kötelezettségek teljesítése;

- Panaszok kezelése;

- Az érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás, Süti kezelés («Cookie»)

- Képfelvételek esetén személy- és vagyonbiztonság;

- Helymeghatározás esetén vagyonbiztonság;

- Statisztikai adatok és Web-analitikai mérések esetén kizárólag statisztikai célok és a Weboldal működésének optimalizálása.

 

2.3. Az adatkezelés jogalapja

Figyelemmel arra, hogy a Htech-Auto több célból is kezel személyes adatot, az adatkezelés jogalapja is többféle lehet.

 

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Az adatkezelés jogalapja egyes esetekben az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy a Htech-Autoval kapcsolatba lép, és kezdeményezi a jogviszony létrehozását, elindít egy szolgáltatásra vagy vásárlásra irányuló folyamatot. A hozzájárulás minden esetben önkéntes, azonban a hozzájárulás elmaradása eredményezheti azt, hogy az érintett és a Htech-Auto között jogviszony nem jön létre. A Htech-Auto az érintettet minden esetben tájékoztatja az adatkezelésről.

 

Htech-Auto és az érintett között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Amennyiben az érintett a Htech-Autoval szerződést köt, a szerződésben és a kapcsolódó nyomtatványokon megadja azon adatait, amelyek szükségesek a szerződés teljesítéséhez. A jelen pont szerinti esetben az adatkezelés a szerződés teljesítése és az érintett által kezdeményezett lépések megtétele érdekében történik, a GDPR hivatkozott pontja alapján.

Amennyiben az érintett valamely, a Htech-Auto által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni. Amennyiben az adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy az adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az adat megadásának hiányában a szerződés nem jön létre.

 

Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok az 1.3. pontban meghatározott jogszabályok.

 

 

III. AZ ADATOK FELVÉTELE, A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA, PROFILALKOTÁS

 

3.1. Az adatok felvétele

A Htech-Auto az adatokat elsősorban az érintettől veszi fel. Az adatfelvétel az alábbi módokon történhet:

 

Megrendelő lapon keresztül: Amennyiben az érintett a Megrendelő lapon keresztül lép kapcsolatba a Htech-Autoval, adatait a Megrendelő lapon adja meg. Ebben az esetben az érintett elfogadja jelen Tájékoztatót, és hozzájárulást ad a jelen Tájékoztató szerinti adatkezeléshez. Az adatkezeléshez való hozzájárulásról az érintettnek nyilatkoznia kell (jelölőnégyzet elfogadásával).

Weboldalon keresztül: Amennyiben az érintett a Weboldalon keresztül lép kapcsolatba a Htech-Autoval, adatait a Weboldalon keresztül, az erre szolgáló felületen adja meg. Ebben az esetben az érintett elfogadja jelen Tájékoztatót, és hozzájárulást ad a jelen Tájékoztató szerinti adatkezeléshez. Az adatkezeléshez való hozzájárulásról az érintettnek nyilatkoznia kell (jelölőnégyzet elfogadásával).

 

A Htech-Auto közreműködő Partnerén keresztül: Amennyiben az érintett a Htech-Auto valamely közreműködő Partnerével lép jogviszonyba és terméket vagy szolgáltatást vásárol, a közreműködő Partner az érintett kérésére közreműködik a szolgáltatás létrejöttében. Az érintett minden esetben a Htech-Auto rendszerében rögzíti az adatokat, éppúgy, mintha az érintett maga közvetlenül a Htech-Autotól vásárolta volna meg a terméket és a szolgáltatást.

 

Más forrásokból történő adatfelvétel: A Htech-Auto adatokat más forrásból kizárólag akkor vesz át, ha erre a törvény felhatalmazást ad. Az adatfelvételről a Htech-Auto az érintettet tájékoztatja.

 

3.2. Az adatok köre

 

a. Érintett azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges adatok. A kezelt adatok: családi és utónév, állandó lakcím, ennek hiányában tartózkodási cím, postacím, e-mail cím, telefonszámok, bluetooth azonosító, gépjármű típusa, gyártási éve, rendszáma. Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, gépjárművének azonosítása, helyzet meghatározása, és a kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet vagy nyilatkozattal ad meg, vagy az érintett és a Htech-Auto között létrejött szerződés. Szerződéskötéshez az adatok megadása kötelező.

 

b. Ügyfél-átvilágítási kötelezettséggel kapcsolatos adatok: A fenti a) pont szerinti adatok mellett az érintett állampolgársága, az a körülmény, hogy az érintett a saját nevében, vagy más tényleges tulajdonos nevében jár el, utóbbi esetben a tényleges tulajdonos családi és utóneve, születési családi és utóneve, állampolgársága, születési helye, ideje, állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, valamint az érintett közszereplői minőségére vonatkozó adat. Az adatok kezelésének célja jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése. Az adatkezelés jogalapja a Pmt. 7. § szerinti kötelezettség teljesítése.

 

c. Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: Ezen adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás. Kezelt adatok: az érintett telefonszáma és elektronikus levelezési címe. A Htech-Auto az érintettel elsősorban telefonon vagy e-mailen tartja a kapcsolatot, így ezen adatok kezelése a szerződés teljesítése, a szerződéssel összefüggő kapcsolattartás érdekében szükséges. Az adatok megadása önkéntes, azonban ha az érintett nem adja meg a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen adatait, a szerződés a Htech-Auto és az érintett között nem jön létre.

 

d. A Htech-Autoval történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok: Amennyiben az érintett a Htech-Autoval kapcsolatba lép, és az ügyfélszolgálattal adatot közöl (pl. panasz), az adatokat a Htech-Auto kezeli. Az adatkezelés célja az érintett panaszának, kérelmeinek kivizsgálása, nyilvántartása. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet vagy nyilatkozattal ad meg, vagy az érintett és a Htech-Auto között létrejött szerződés. Figyelemmel arra, hogy az adatkezelés a kapcsolattartástól nem választható el, és az adatok kezelése a kapcsolatfelvétel velejárója, az kötelező, de a Htech-Auto törli azon adatokat, amelyek kezelése szükségtelen, és amelyek kezelésére jogalap nincs.

 

e. Online regisztrációhoz szükséges adatok: A kezelt adatok: családi és utónév, állandó lakcím, ennek hiányában tartózkodási cím, postacím, e-mail cím, telefonszám, bluetooth azonosító, gépjármű típusa, gyártási éve, rendszáma. Az adatkezelés célja az érintett és gépjárművének azonosítása, a „Carőr” gépjárművédelmi rendszer funkcióinak beállítása, lekérdezése.

 

f. Képfelvétel: A Htech-Auto ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben képfelvevő rendszer működik. A felvételkészítés tényéről az érintett tájékoztatást kap. A felvételeket a Htech-Auto három napig őrzi. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet azzal ad meg, hogy a megfigyelt helyiségbe a felvételkészítésről tudva belép. Az adatkezelés jogalapja emellett a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. §. Amennyiben az érintett ehhez nem járul hozzá, lehetősége van telefonon, vagy írásban történő ügyintézésre.

 

3.3. Adatkezelési folyamat a szolgáltatás teljesítése során

A Htech-Auto adatkezelése a szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódik. Így az adatkezelés folyamata, ezzel együtt a kezelt adatok köre az alábbiak szerint alakul:

Amennyiben az érintett a Htech-Autoval közvetlenül veszi fel a kapcsolatot, a Megrendelőlapnak megfelelő adatokat kell megadnia. Az érintett megadja személyes adatait, egyúttal elfogadja az adatkezelési tájékoztatót, és hozzájárul adatainak a Tájékoztatóban meghatározottak szerint történő kezeléséhez. Ezt követően regisztrálja magát a Htech-Auto online rendszerében. A sikeres regisztrációt követően a rendszer autómatikusan továbbítja az adatokat az érintett gépjárművébe emberi beavatkozás nélkül.

Amennyiben az érintett a Htech-Auto termékét és szolgáltatását közreműködő Partner szolgáltatásán keresztül veszi igénybe, a fenti folyamat annyiban módosul, hogy az adatokat az érintett a közreműködő Partnernek adja meg. Az érintett minden esetben a Htech-Auto rendszerében rögzíti az adatokat, éppúgy, mintha az érintett maga közvetlenül a Htech-Autonál vásárolta volna meg a terméket és a szolgáltatást. Biztonsági okból, az érintett kérésére a Htech-Auto hozzáfér ezen adatokhoz és az érintett rendelkezésére bocsájtja.

 

3.4. Profilalkotás

Profilalkotásnak minősül a GDPR alapján személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. A Htech-Auto az alábbi esetekben alkalmazza a profilalkotást:

 

3.4.1. Gépjárművédelmi rendszer „Carőr” telepítése

A Htech-Auto gépjárművédelmi rendszer „Carőr” telepítése során profilalkotást végez. Ennek során kizárólag az érintett által a Htech-Auto rendelkezésére bocsátott adatok felhasználására kerül sor. Az adatokat az érintett a Megrendelő lapon majd a Weboldalon keresztül rögzíti a Htech-Auto rendszerében. Ezt követően előre programozott számítástechnikai program emberi beavatkozás nélkül értékeli a megadott adatokat, és azok alapján tölti fel az érintett gépjárművébe az érintett szándékának megfelelően. Vagyis a profilalkotás során a számítástechnikai program kezeli és tölti fel az adatokat emberi beavatkozás nélkül. A profilalkotás során a Htech-Auto nem használ fel más forrásból származó adatokat.

A profilalkotás a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges. A profilalkotás következménye kizárólag az, hogy az érintettnek hozzáférése legyen a gépjárművédelmi rendszeréhez és a gépjárművének pozíciójához. Az érintettnek jogában áll a profilalkotásról tájékoztatást kérni.

Az érintett kérheti, hogy a Htech-Auto a profilalkotást vizsgálja felül, és egyedileg, emberi beavatkozás útján telepítse a „Carőr” rendszert a gépjárművébe. Az érintett jogosult arra, hogy álláspontját kifejtse.

 

3.4.2. Reklámozás, marketing

Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, a Htech-Auto jogosult az érintett részére reklámot küldeni (lásd alább, 4.3. pont). A reklámokban a Htech-Auto bemutat az érintett számára valamilyen akciót, ajánlatot. Az, hogy a reklámban milyen akció, ajánlat kerül bemutatásra, profilalkotás eredménye. Ennek során a reklámok összeállítását végző számítástechnikai program zártan, emberi beavatkozás nélkül értékeli azon adatokat, amelyek az érintettről a Htech-Auto rendelkezésére állnak. Ezen adatok alapján állapítja meg a program azt, hogy az érintettet valószínűleg milyen ajánlat, akció érdekelheti, és ezt foglalja bele a kiküldésre kerülő reklámba. A reklám kiküldését követően a Htech-Auto a teljes profilalkotást törli.

A profilalkotás során kizárólag arra vonatkozóan születik döntés, hogy az érintett számára milyen tartalmú reklám kerüljön kiküldésre. A profilalkotás során a Htech-Auto nem használ fel más forrásból származó adatokat. A profilalkotást követően annak adatai törlésre kerülnek.

A profilalkotás jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet akkor ad meg, amikor hozzájárul a reklámozási célú adatkezeléshez.

A profilalkotás kizárólag azt befolyásolja, hogy az érintettnek küldött reklámban milyen ajánlat, akció kerül feltüntetésre. Az érintettnek jogában áll a profilalkotásról tájékoztatást kérni. Az érintett jogosult arra, hogy álláspontját kifejtse. Az érintett a profilalkotást megtilthatja.

 

3.4.3. Online Regisztráció

Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Felhasználónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes belépés során. Bizonyos szolgáltatások a Weboldalon kizárólag regisztrált Felhasználók számára érhetők el. Ilyen szolgáltatások a gépjárművédelmi rendszer „Carőr” funkcióinak beállítási lehetősége. Kényelmi szolgáltatás keretében a Weboldal személyes menüpontjaként megnyíló fiókban a felhasználó szerkesztheti személyes adatait, megtekintheti és módosíthatja gépjárművédelmi rendszerének beállításait és hírlevél feliratkozásait. A fiókban tárolt sokszínű személyes adat kezelése szükségképpen profilalkotást is jelent.

 

3.4.4. Süti kezelés («Cookie»)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ-csomag, mely a Felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A sütik alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A sütik segít az érintett Felhasználó érdeklődési körének, internet használati szokásainak, honlap-látogatási történetének követésében, annak érdekében, hogy a Felhasználó vásárlási élménye optimális legyen. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a Weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütik által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a Felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kaphatnak. A sütik kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A sütik segítségével a Szolgáltató névtelen (anonim) statisztikákat is készíthet az oldallátogatók szokásairól, így még jobban személyre tudjuk szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

A Szolgáltató weboldala kétféle típusú sütit használ:

- Ideiglenes sütik – az oldal használatához elengedhetetlen munkamenet (session-id) sütik. Ezek használata elengedhetetlen a Weboldalon történő navigáláshoz, a Weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem jelennek meg, a böngészés akadályozottá válik, a termék kosárba rakása illetve a banki fizetés nem tud megfelelően megvalósulni. 

- Állandó sütik, melyek webes kereső beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközön maradnak, amíg azokat a Felhasználó nem törli. Ezeken belül beszélhetünk belső vagy külső sütiről. Amennyiben a Szolgáltató webszervere telepíti a sütit és a saját adatbázisba kerül továbbítása az adat, akkor belső sütiről beszélünk. Amennyiben a sütit a Szolgáltató webszervere telepíti, de külső szolgáltatóhoz történik az adattovábbítás, akkor külső sütiről beszélünk. Ilyen külső sütik a harmadik féltől származó sütik is, melyeket harmadik fél helyez el a Felhasználó böngészőjében (Google Analitika, Facebook Pixel). Ezek abban az esetben kerülnek a böngészőben elhelyezésre, ha a meglátogatott weboldal használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat.  Az állandó sütik célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében.

 

A Weboldal látogatása során a bejelentkező-oldalon található süti figyelmeztetésen található nyomógombbal adhatja meg a Felhasználó a hozzájárulását ahhoz, hogy az állandó sütik a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató hozzáférhessen. A Felhasználó a böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a sütikkel kapcsolatos tevékenységet. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Ismételten felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben a sütik használata nélkül előfordulhat, hogy a Felhasználó nem lesz képes használni a Weboldal minden szolgáltatását, így különösen a fizetési szolgáltatásokat. A sütikre vonatkozóan további információkat olvashat a www.caror.hu oldalon megjelenő süti figyelmeztető sávban található „További információk” gombra kattintva.

Az adatkezelés célja: a fizetési tranzakciók lebonyolítása a fizetési szolgáltatóval, a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, web-analitikai mérések. 

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: az ideiglenes sütik addig tárolódnak, amíg a felhasználó az adott típusú összes böngészője bezárásra nem kerül. Az állandó sütik 1 évig tárolódnak a felhasználó számítógépén vagy ameddig azok a Felhasználó nem törli azokat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, a fizetési tranzakciók sikertelensége, analitikai mérések pontatlansága.

 

3.4.5. Helymeghatározás

Amennyiben a Felhasználó mobil eszközről (pl. ún. okostelefon) veszi igénybe a szolgáltatást, úgy a helymeghatározást igénylő funkciók használatához applikáció letöltésekor a program engedélyt kérhet a tartózkodási hely, mint adat használatára (pl. «közelben» funkció használata esetén). 

Az adatkezelés célja: A felhasználó engedélye esetén az applikáció olyan személyre szabott kereséseket tud felkínálni, amely figyelembe veszi azt, hogy a felhasználó az adott pillanatban hol tartózkodik. A tartózkodási hely, mint adat, az Adatkezelő rendszerében rögzítésre nem kerül, csak az adott tranzakció során elérhető egyes funkciók (pontosabb keresés, „közelben” funkció stb.) igénybevételét teszi lehetővé.

A kezelt adatok köre: a felhasználó földrajzi helyzete egy adott időpontban, IP cím. 

Az adatkezelés időtartama: 3 nap 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a mobil eszköz szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége. 

 

 

IV. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

 

4.1. A termékhez és szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok meghatározása és kezelése

Az adatkezelés leírása: A Htech-Auto az ügyfélkiszolgálás vagy szerződés megkötése előtt köteles az ügyfél tájékoztatása alapján pontosítani az ügyfél igényeit és szükségleteit. A Htech-Auto ennek során közreműködik a különböző termékek összehasonlításában, és az elérhető termékek oly módon történő bemutatásában, hogy az érintett kiválaszthassa a neki leginkább megfelelő terméket. Ahhoz, hogy a Htech-Auto ennek eleget tehessen, kezeli mindazon adatokat, amelyek szükségesek annak meghatározásához, hogy az érintett milyen szolgáltatást és terméket kíván megvásárolni, ill. igénybe venni (pl. „Carőr” gépjárművédelmi rendszer, szervízszolgáltatás). A Htech-Auto törekszik arra, hogy minden esetben kizárólag olyan adatokat kérjen az érintettektől, amelyek szükségesek a termékek és szolgáltatások kiválasztásához és teljesítéséhez. A fentiek alapján amennyiben az érintett bizonyos adatokat nem ad meg, a Htech-Auto ezek hiányában ajánlja azokat az érintetteknek. A kért adatok hiányában előfordulhat, hogy bizonyos termékeket, szolgáltatásokat az érintett nem tud igénybe venni.

A kezelt adatok köre: A fenti 3.2.a., c-f. pontokban kezelt adatok.

Az adatkezelés célja:

- Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

- Az érintett igényeinek feltárása;

- A megbízási szerződés teljesítése;

- A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése; - Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, a szerződés teljesítése, illetve a szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele, valamint a jogszabály rendelkezése.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben az érintett és a Htech-Auto között szerződés jön létre, az adatokat a Htech-Auto a szerződés megszűnésétől számított öt év elteltével törli. A szerződéshez nem kapcsolódó adatokat a Htech-Auto törli, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az érintett azt kéri. Figyelemmel arra, hogy az érintett a Htech-Auto szolgáltatásait egymás után, egymástól függetlenül több alkalommal is igénybe veheti, és ennek során az érintett számára a szolgáltatások igénybe vételét megkönnyíti, ha a korábban megadott adatok rendelkezésre állnak, a Htech-Auto nem törli azon adatokat, amelyek a később is lényegesek lehetnek. Ebben az esetben is törli a Htech-Auto az adatokat, ha azok megadásától öt év eltelt, és az adatok felhasználására nem kerül sor, vagy ha az adatok törlését az érintett kéri.

 

4.2. Pmt. alapján végzett adatkezelés, ügyfél-átvilágítás

Az adatkezelés leírása: A Htech-Auto jogszabályban meghatározott esetekben és módon adatokat szolgáltat harmadik személy, hatóság részére. Az adatkezelés jogszabályon alapuló, kötelező.

Kezelt adatok köre: A fenti 3.2.a-b. alpontjában kezelt adatok.

Az adatkezelés célja:

- jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Pmt.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a szerződés megszűnésétől számított nyolc év, szerződés hiányában az átvilágítástól számított öt év.

 

4.3. Reklámozási célú adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, a Htech-Auto jogosult arra, hogy az érintett megadott elérhetőségeit (email címét, postai címét, telefonszámát) felhasználja reklámozási célra. Ennek során a Htech-Auto jogosult arra, hogy az érintettnek a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A reklámozás során profilalkotás történik, a fenti 3.4.2. pontban meghatározottak szerint.

Kezelt adatok köre: A fenti 3.2. pont a. alpontjában kezelt adatok közül a személyazonosító adatok, elérhetőségek.

Az adatkezelés célja:

- Az érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a Htech-Auto törli, ha az érintett azt kéri, vagy tiltakozik az adatok kezelése ellen.

 

4.4. Online regisztráció

Az adatkezelés leírása: A Htech-Auto az ügyfelek számára online felületet biztosít, annak érdekében, hogy bármikor ellenőrizni vagy módosítani tudják a „Carőr” gépjárművédelmi rendszerük beállításait.

Kezelt adatok köre: A 3.2.e. pont szerinti adatok.

Az adatkezelés célja: Vagyonbiztonság.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a Htech-Auto törli, ha az érintett azt kéri, vagy tiltakozik az adatok kezelése ellen.

 

4.5. Adatkezelés a jogviszony megszűnése esetén

Az adatkezelés leírása: Amennyiben a Htech-Auto és az érintett között a szerződésen alapuló jogviszony megszűnik, a Htech-Auto továbbra is kezeli az érintett és a Htech-Auto közötti jogviszony során keletkezett adatokat.

Kezelt adatok köre: A fenti 3.2. pont szerinti adatok közül az érintett és a Htech-Auto közötti szerződéshez kapcsolódó adatok.

Az adatkezelés célja: A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, a szerződés teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a szerződés megszűnésétől számított öt év. Az adatokat a Htech-Auto ezen belül törli, ha az érintett azt kéri, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs.

 

4.6. Képfelvételek készítése

Az adatkezelés leírása: A Htech-Auto ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben képfelvevő rendszer működik. A felvételkészítés tényéről az érintett tájékoztatást kap. A felvételeket a Htech-Auto három napig őrzi. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet azzal ad meg, hogy a megfigyelt helyiségbe a felvételkészítésről tudva belép. Az adatkezelés jogalapja emellett a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. §.

Kezelt adatok köre: A 3.2.f. pont szerinti adatok.

Az adatkezelés célja: Személy- és vagyonbiztonság.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, valamint a fenti jogszabályi rendelkezés.

Az adatkezelés időtartama: A felvétel készítésétől számított három nap.

V. EGYÉB, AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 

5.1. Adattovábbítás

Az adattovábbítás általános szabályai: A Htech-Auto személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

 

5.2. Adatfeldolgozás

A Htech-Auto tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a Htech-Autoval kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni, a Htech-Auto nevében. A Htech-Auto ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a Htech-Auto hozzájárulásával jogosultak. A Htech-Auto adatfeldolgozóként igénybe veszi a vele szerződéses jogviszonyban álló közreműködő Partnereket. Amennyiben az érintett a Htech-Autoval a Htech-Auto alvállalkozóján keresztül lépett kapcsolatba, az adott alvállalkozó, mint adatfeldolgozó tárolja az érintett adatait. Az alvállalkozó az adatokat nem használja fel. Az érintett a szolgáltatással kapcsolatos ügyekben fordulhat közvetlenül az alvállalkozóhoz, tőle kérhet tájékoztatást, segítséget. Amennyiben az adott alvállalkozó beszünteti tevékenységét, az adatokat törli. Ebben az esetben az adatokat a Htech-Auto tovább kezeli, a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint. Amennyiben az érintett és a Htech-Auto közötti kapcsolat jellege, az érintett által igénybe vett szolgáltatások jellege indokolja, hogy más alvállalkozó tovább folytassa az adatok feldolgozását, az ezzel kapcsolatos adatok feldolgozására a Htech-Auto másik alvállalkozót jelöl ki. Ebben az esetben a Htech-Auto tájékoztatja az érintettet, hogy a korábbi alvállalkozója megszüntette a tevékenységét, és a jövőben új alvállalkozó látja el a teendőket. Ebben az esetben az adatok átadásáról a Htech-Auto az érintettet tájékoztatja, az érintett tiltakozhat az adatok átadása ellen. Tiltakozás esetén az átadásra nem kerül sor, a már átadott adatokat a Htech-Auto alvállalkozója törli. Az alvállalkozók minden esetben adatfeldolgozónak minősülnek.

 

5.3. Adatbiztonság

A Htech-Auto gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. A Htech-Auto az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Htech-Auto érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. A Htech-Auto érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni.

A Htech-Auto az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. A Htech-Auto több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

Informatikai nyilvántartások védelme

A Htech-Auto az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

- A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

- Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

- Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

- Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

 

Papíralapú nyilvántartások védelme

A Htech-Auto a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

A munkavállalók, és egyéb, a Htech-Auto érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

5.4. Az adatkezelés időtartama

A Htech-Auto a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket. Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:

 

a. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot a Htech-Auto törli.

 

b. Az érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy az adatok törlését érintett kéri, a Htech-Auto minden esetben megvizsgálja, hogy jogszabály alapján kötelező-e az adatkezelés. Ha igen, a törlési kérelmet a Htech-Auto megtagadja. Ha az adat kezelése nem kötelező, de arra a Htech-Autonak van jogalapja, és az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, a Htech-Auto megvizsgálja, hogy az adat törölhető-e. Amennyiben az adat kezelését jogszabály nem írja elő, az adat kezelésére a hozzájáruláson kívül a Htech-Autonak nincs jogalapja, vagy a jogalap ellenére nem indokolt az adat kezelése, az érintett kérelmére a Htech-Auto törli az adatokat. Amennyiben a törlési kérelmet a Htech-Auto megtagadja, erről az érintettet minden esetben tájékoztatja, egyúttal pontosan megjelöli a törlési kérelem megtagadásának jogalapját és a jogorvoslati lehetőségeket is.

 

c. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az adatkezelés alapja az adatkezelő jogos érdeke, az érintett tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Ebben az esetben a Htech-Auto az adatokat törli, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az érintett a reklámozási célú adatkezelés ellen tiltakozik, a Htech-Auto az ezzel kapcsolatos adatokat törli.

 

d. Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése jogellenes, azt a Htech-Auto minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.

 

e. Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ha a törlés jogszabály alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, a Htech-Auto az adatokat törli.

 

f. Az adatok tárolásának előre, jogszabályban vagy a hozzájárulásban meghatározott határideje lejárt. Amennyiben az adatkezelés időtartamát jogszabály írja elő, a Htech-Auto az adatokat a jogszabályban meghatározott időtartam elteltével törli.

 

5.5. Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. A Htech-Auto az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. A Htech-Auto az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), a Htech-Auto indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

 

 

VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

 

6.1. Az érintettek jogai

Tájékoztatás (hozzáférés). Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon. A Htech-Auto az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az érintett számára. Az érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az érintett kérheti, hogy a Htech-Auto az adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.

 

Helyesbítés. Az érintett kérheti, hogy a Htech-Auto a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a hiányos adatot kiegészítse.

 

Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. A Htech-Auto a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Korlátozás. Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Tiltakozás. Amennyiben az adatkezelés a Htech-Auto, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

 

Adathordozhatóság. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

 

 

6.2. Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése

A Htech-Auto az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Kérésre a Htech-Auto az Adatvédelmi Tájékoztatót az érintett rendelkezésére bocsátja, továbbá a Társaság honlapján is elérhetővé teszi. Az érintett számára elérhető a jelen, részletes Tájékoztató is, amelynek tényére és elérhetőségére a Htech-Auto az érintett figyelmét felhívja.

Az érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet az 1.1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén eljuttathatja a Htech-Autohoz. A Htech-Auto a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. A Htech-Auto a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza a Htech-Auto által megtett intézkedést, vagy az érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben a Htech-Auto a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait és az érintett jogorvoslati lehetőségeit.

A Htech-Auto a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez. Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az érintettől származik, a Htech-Auto kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen.

A Htech-Auto minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

 

6.3. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy a Htech-Auto a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. A Htech-Auto az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az érintettet tájékoztatja.

Az érintettek a panaszaikat jelenthetik az 1.1. pontban meghatározott elérhetőségeken.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.

Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. A Htech-Auto az érintettet kérelmére részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.